Klage over tandbehandling

Klage over tandbehandlingAlle klager over faglig behandling, service, honorar mv. samt anmeldelse af erstatningskrav skal ske til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg

tlf. 72 28 66 00
fax 72 28 66 01

e-mail: pob@patientombuddet.dk
hjemmeside: www.stps.dk

Klagesystemet åbner mulighed for, at patienter – der får medhold – kan få pengene tilbage eller få lavet hele eller dele af behandlingen om uden beregning. Hvis behandlingen er udført i privat tandlægepraksis, kan man også klage direkte til regionen [se www.tandklage.dk]. Ansøgninger om erstatning kan sendes direkte til Patientforsikringen, men kan også sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du vil klage over tandlægens eller tandplejerens service, honorar (tandlægeregningen), information om prisen og andre overenskomstmæssige forhold, skal klagen være indgivet inden seks uger regnet fra det tidspunkt, hvor du blev opmærksom på forholdene, der giver dig anledning til klagen.

Klager du over den faglige behandling, skal klagen indgives inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du er blevet gjort bekendt med det forhold, der klages over – dog senest 5 år efter behandlingen fandt sted.

Behandlingsskader skal anmeldes senest 5 år efter, at du har fået kendskab til skaden, dog senest 10 år efter, at skaden er sket.

For at gøre det nemmere at klage, hvis man er utilfreds med behandlingen hos sin privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer, har Tandlægeforeningen sammen med Danske Regioner oprettet en hjemmeside til det formål: www.tandklage.dk  . Hjemmesiden har til formål at gøre det mere enkelt at overskue, hvad man som patient skal gøre, hvis man er utilfreds med behandlingen eller regningen hos sin privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer.