Hvad er specialtandpleje?

Hvad er specialtandpleje?Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne f.eks. som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese, hjerneskade og sjældne medfødte sygdomme. Personer med andre sygdomme, der medfører, at de har svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling, kan derfor også modtage tilbuddet (eksempelvis patienter med Parkinsons sygdom eller sklerose). Specialtandplejen behandler såvel børn som voksne.

Personer, der principielt godt ville kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Hvad består specialtandpleje af?
Specialtandplejen består af en kommunal del, der tilbyder undersøgelse, forebyggelse og evt. behandling, og en regional del, der varetager behandling af de vanskeligste tilfælde, og som har mulighed for at tilbyde behandling i narkose.

Hvor foregår specialtandplejen?
Den kommunale del foregår på klinikkerne i Syddjurs Kommune. Efter aftale tillige på klinikker i Norddjurs Kommune. Den regionale del har hovedkontor på Regionshospitalet Viborg. Henviste borgere fra Syddjurs vil fortrinsvis blive behandlet i Randers:

Regionshospitalet Randers, afdeling for regional specialtandpleje
Skovlyvej 1 (indgang 2, ved skadestuen)
8900 Randers

Telefon: 89 10 32 80
Fax: 89 10 32 34

Hvordan sammensættes tilbuddet?
I det lokale specialtandplejetilbud i Syddjurs vil vægten ligge på forebyggelse af tandsygdomme. For nye brugere afgøres det ud fra en konkret vurdering af den enkelte, hvor stor en del af tandplejetilbuddet, der kan modtages lokalt, eller om der helt eller delvist skal henvises til behandling i Den Regionale Specialtandpleje på Randers sygehus.

Hvordan kommer man med i ordningen og hvad koster det?
Deltagelse i Specialtandplejen sker på baggrund af en visitation, og der er egenbetaling på området. Denne er i 2017 på 1895 kr.

Henvendelse:
Ida Jørgensen, Distriktsleder
Rønde Skrejrupvej 7
8410 Rønde

Telefon: 29 74 22 53
E-post: idaj@syddjurs.dk

 

Den væsentligste lovgivning vedr. specialtandpleje er:

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen, og man kan til hver en tid melde sig ud. Hvis man er visiteret til specialtandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra Danske Regioner (den offentlige sygesikring).

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Patientombuddet over kommunens afgørelse.

Man kan klage med hensyn til:

  • Om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje.
  • Egenbetalingen.
  • Omfanget af specialtandpleje.